Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Psychoterapie v léčbě chronické bolesti dospělých
V první části článek popisuje specifické předpoklady psychoterapie, a to klientovo pozitivní očekávání a terapeutický vztah. V práci s pacienty s chronickou bolestí je třeba doplnit další specifické potřeby pro úspěšnost psychoterapie: vyšší stupeň tolerance negativního postoje pacientů, motivaci ke stupňování aktivity, která je pro strach z bolesti často nemožná. V léčbě chronické bolesti se nejčastěji používají psychoterapie podpůrná, dynamická, skupinová a rodinná. Kognitivně behaviorální terapie je většinou zakomponována do celostního programu léčby bolesti, který umožní v léčbě chronické bolesti jedinci větší pocit kontroly nad bolestí, snížit negativní emoce, myšlenky a představy spojené s bolestí, snížit maladaptivní chování a zvýšit adaptivní chování. To může snížižt intenzitu bolesti, utrpení a poškození. Edukace je nedílnou součástí kognitivně behaviorální terapie, je prováděna psychology, lékaři i zdravotními sestrami. Témata jsou v léčbě bolesti pevně předepsána, mohou variovat vzhledem k jednotlivým diagnózám.
Klíčová slova: psychoterapie v léčbě bolesti, kognitivně behaviorální terapie, edukace, chronická bolest, behaviorální medicína
Raudenská, Jaroslava - Javůrková, Alena (2003). Psychoterapie v léčbě chronické bolesti dospělých . Československá psychologie, 47(3), 244-253 .

Abstract not available.
Keywords: psychotherapy in pain management, cognitive-behavioral psychotherapy, education, chronic pain, behavioral medicine