Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Kvalitativní analýza dopadu nové drogové legislativy na drogovou scénu z perspektivy pracovníků zdravotnických zařízení a významných poskytovatelů služeb uživatelům nelegálních drog
Jedna ze tří substudií kvalitativní části výzkumného projektu PAD byla zaměřena na analýzu výsledků dat, získaných od pracovníků zdravotnických i nezdravotnických zařízení a od poskytovatelů služeb uživatelům nelegálních drog (UD). Substudie byla navržena a provedena v rámci projektu PAD, zaměřeného na analýzu dopadů nové drogové legislativy v ČR. Autoři využívali především kvalifikovaného posouzení a odhadu vybraných relevantních okruhů ze strany pracovníků organizací, které s lidmi užívajícími drogy pracují a mají s kontaktem s nimi bezprostřední a bohaté zkušenosti. Data byla získána prostřednictvím metody ohniskových skupin: ve dvou případech semistrukturovaným interview. Kromě zaměření na oblasti rizikového chování UD a využívání služeb se jednalo o znalost změn na drogovém trhu a na otevřené scéně a o chování policie a jiných státních institucí a složek k uživatelům drog. Druhou část příspěvku tvoří analýzy údajů o postojích a názorech na užívání drog, obchod s nimi, uživatele drog a možnosti jejich léčby apod. Všechny zjištěné údaje konzistentně podporují výsledky ostatních substudií projektu PAD, tj. že se nepodařilo prokázat žádné přímé dopady, které by s sebou zavedení nové drogové legislativy v ČR v roce 1999 přineslo. V rovině nepřímých dopadů pak pravděpodobně především vlivem medializace došlo k akceleraci negativních trendů, jako je prohloubení procesu komercionalizace drogové scény a vzájemné přibližování dealerských řetězců různých částí drogové scény s doposud víceméně oddělenou rekreační drogovou scénou. V neposlední řadě pak byl potvrzen stále se zvyšující podíl zahraničních organizovaných skupin na výrobě a prodeji drog.
Klíčová slova: poskytovatelé zdravotní péče a služeb, kvalitativní analýza, ohniskové skupiny, drogová scéna, uživatelé nelegálních drog
Miovský, Michal - Zábranský, Tomáš (2003). Kvalitativní analýza dopadu nové drogové legislativy na drogovou scénu z perspektivy pracovníků zdravotnických zařízení a významných poskytovatelů služeb uživatelům nelegálních drog . Československá psychologie, 47(3), 289-300 .

Abstract not available.
Keywords: health and social care providers, qualitative analysis, focus groups, drug scene, illegal drug users