Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vzdáme se svobody pod tlakem rizik?
Empirický sociologický výzkum reakcí české veřejnosti na události 11. září 2001 ukázal dočasný vzestup obav a tendenci k rychlé diferenciaci postojů na základě sociálního postavení (zejména ve vztahu k relativní sociální deprivaci) a zejména politické orientace. Data umožňují formulovat hypotézu o normalizaci rizik. Potrdila se ochota části populace dále zvyšovat objem sociální kontroly. Článek nabízí konkrétní typologii postojů a reakcí na bázi clusterové analýzy. V diskusi se dotýká konceptu obav ze zločinu a rizikové společnosti a limitů managementu rizik. Upozorňuje na příčiny (J. Young) i na důsledky "aktuálních" postojů. V rovině praktické politiky je nalezení rovnováhy mezi kontrolou, svobodou a individuální odpovědností velice křehkou záležitostí.
Klíčová slova: sociální kontrola, svoboda, individuální odpovědnost
Buriánek, Jiří (2003). Vzdáme se svobody pod tlakem rizik? . Československá psychologie, 47(4), 319-331 .

Abstract not available.
Keywords: social control, freedom, individual responsibility