Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Well-being jako psychologický a zároveň mezioborově založený pojem
Stať přináší přehled vývoje názorů na povahu osobní pohody (well-being). Usiluje o terminologické i obsahové vyjasnění v této oblasti vzhledem k dosud přetrvávajícímu překrývání s řadou pojmů příbuzných a to s přihlédnutím k vývojovým zdrojům možného rozlišení mezi příbuznými pojmy v antické psychologii (eudaimonía jako blaženost, vycházející z rozumové činnosti a štěstí, ale též z každodenního uskutečňování ctnosti - areté). Autoři probírají zařazení pojmu v rámci psychologických kategorií a na základě analýzy tendencí odborné literatury uvádějí hlavní přístupy ke stanovení dimenzí osobní pohody. Upozorňují na nutnost koncipování strukturálních, ale i procesuálních dimenzí v rámci komplexu well-beingu a uvádějí možné psychologické založení osobní pohody mezi náladami, afekty a postoji s důrazem na habituální a aktuální složku osobní pohody a její kognitivní, emocionální a hodnotící aspekty. Poukazují na zdravotní, sociální, religiózní, ekonomickou a sociokulturní dimenzi osobní pohody a uvádějí hlavní determinanty a prediktory osobní pohody.
Klíčová slova: osobní pohoda, prediktory a dimenze, struktura a dynamika, vztah ke zdraví
Kebza, Vladimír - Šolcová, Iva (2003). Well-being jako psychologický a zároveň mezioborově založený pojem . Československá psychologie, 47(4), 333-345 .

Abstract not available.
Keywords: personal well-being, predictors and dimensions, structure and dynamics, relation to health