Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Kognitívno-behaviorálna terapia panických porúch a iracionalita zabezpečovacieho správania
Biologický výskum spája panické poruchy s biochemickou dysfunkciou autonomného nervového systému, pričom existujú indikácie o genetickej predispozícii. Kognitívne teórie ponúkajú hypotézu, podľa ktorej nesprávna interpretácia telesných symptómov, ktoré sa objavili pred atakom, vyvolá v jedincovi úzkosť, čo spätne zhoršuje fyzické symptómy a eventuálne kulminuje v plne rozvinutom ataku. Panické poruchy sú liečiteľné a za najefektívnejší prístup sa považuje kognitívno-behaviorálna terapie. V príspevku sa poukazuje na zmeny, ktorými prešla v posledných rokoch táto terapia v prístupe k panickým poruchám. Prispelo k tomu poznanie o záludnej úlohe zabezpečovacieho správania pri udržovaní panických porúch. Terapeutický postup je ilustrovaný kazuisticky.
Klíčová slova: panické poruchy, panický atak, kognitivně-behaviorální terapie, kognitivní restrukturace, zabezpečovací chování
Buck, Michaela (2003). Kognitívno-behaviorálna terapia panických porúch a iracionalita zabezpečovacieho správania . Československá psychologie, 47(4), 363-371 .

Abstract not available.
Keywords: panic disorder, panic attack, cognitive behavioural therapy, cognitive restructuring, safety behaviour