Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Manželská spokojenost a partnerské interakce
Příspěvek se zabývá tématem funkčnosti manželství a rodiny, chápané jako schopnost jednotlivců i rodiny jako celku adekvátně plnit určité vývojové úkoly. Jedním z ukazatelů funkčnosti je také manželská spokojenost jako výraz subjektivního emočně-kognitivního bilancování. Autoři se ptají na souvislost mezi spokojeností a některými oblastmi partnerského života. Zkoumaná data pocházejí z projektu ELSPAC (The European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood). Respondenty byli rodiče dětí ve věku tří let, resp. 18 měsíců. Výsledky ukazují, že mladí rodiče v městských rodinách deklarují výrazně převažující spokojenost se soužitím v rodině, přičemž spokojenost mužů je statisticky významně vyšší než spokojenost žen. U obou rodů se v průběhu času spokojenost rovnoměrně mírně snižuje. Spokojenost se soužitím v rodině nejtěsněji souvisí se vzájemným projevováním citové náklonnosti, se sexuálním soužitím, se společným rozhodováním a se spokojeností s finančním hospodařením. Menší význam pro spokojené soužití mají společné zájmy, společné trávení volného času a péče o domácnost. Zjištěné vztahy jsou interpretovány ve smyslu zpětnovazebně-cirkulárním. Pro praxi autoři usuzují, že prostřednictvím posilování výše uvedených behaviorálně-interakčních a komunikačních proměnných je možné posilovat manželskou i rodinnou spokojenost.
Klíčová slova: fungující soužití v manželství a rodině, manželská spokojenost, citová náklonnost
Plaňava, Ivo - Rajmicová, Kateřina - Blažková, Petra (2003). Manželská spokojenost a partnerské interakce. Československá psychologie, 47(5), 385-391 .

Abstract not available.
Keywords: well-functioning marital and family life, marital satisfaction, emotional closeness