Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Obecné dimenze popisu osobnosti v češtině a v němčině
Do češtiny a do němčiny byly přeloženy bipolární ratingové inventáře vyvinuté americkými autory k identifikaci Big-Five. Analýzou 171 bipolárních přídavných jmen bylo sledováno několik cílů: 1. Potvrdit existenci očekávané struktury Big-Five na bipolárních ratingových škálách v češtině a v němčině. 2. Zjistit, zda faktory odvozené z analýzy markerů Big-Five mají v češtině i v němčině shodný obsah. 3. Vybrat vhodné rysové deskriptory reprezentující jednotlivé dimenze Big-Five v češtině. 4. Vytvořit validizační kritérium při interpretaci faktorů z reprezentativního souboru dispozičních přídavných jmen.
Analýza hlavních komponent 171 bipolárních škál při self- i peer-ratingu poskytla pět dominantních faktorů v češtině i v němčině. Hodnoty koeficientů kongruence dokazují vysokou míru shody ratingových faktorů v obou jazycích i skupinách. Extrahované české i německé faktory můžeme interpretovat ve smyslu pětifaktorového modelu jako Extraverze, Přívětovost, Svědomitost, Emocionální stabilita a Imaginace/Otevřenost.
Klíčová slova: Big-Five, markery Big-Five, interkulturní srovnání
Hřebíčková, Jana - Ostendorf, Fritz (1996). Obecné dimenze popisu osobnosti v češtině a v němčině. Československá psychologie, 40(5), 392-405.

Abstract not available.
Keywords: Big-Five, Big-Five markers, intercultural comparison