Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3 - 15 let
Studie se zabývá zkoumáním vývoje inteligence v rámci reanalýzy dat longitudinálního výzkumu Psychický vývoj dětí školního věku z různých sociálních prostředí. Analyzována byla data z 8 měření čtyřmi různými inteligenčními testy v období 3 - 15 let věku dětí. Výzkumný soubor tvořilo 364 osob (181 chlapců a 183 dívek). Výsledky týkající se stability inteligenčních výkonů odpovídají poznatkům z předchozích výzkumů: úroveň stability je tím vyšší, čím je kratší interval mezi jednotlivými testy a čím je věk dítěte v období testování vyšší. V rámci studie se autoři pokusili o vytvoření typologie vývojových trendů. Pomocí shlukové analýzy bylo nalezeno řešení postupně pro 3, 4, 5 a 6 typů osob. Prezentováno je řešení pro 6 typů, vzhledem k tomu, že odráží nejen rozdíly v celkové úrovni inteligence, ale také v průběhu jejího vývoje. V průběhu vývoje byly zjištěny rozdíly mezi chlapci a dívkami.
Klíčová slova: inteligence, stabilita, vývoj, vývojové trendy, typologie
Jelínek, Martin - Klimusová, Helena - Blatný, Marek (2003). Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3 - 15 let . Československá psychologie, 47(5), 392-404 .

Abstract not available.
Keywords: intelligence, stability, development, developmental trends, typology