Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Identita, jej teórie a výskum v slovenskej sociálnej psychológii 1989 - 2001
Cieľom tohto textu je poskytnúť prehľad empirických výskumov identity v slovenskej sociálnej psychológii v rokoch 1989 - 2001. Prvá časť uvádza súhrn najvplyvnejších teórií identity v sociálnej psychológii, pričom sa zameriava na intraindividuálne, interindividuálne, resp. interakčné a skupinové aspekty konštrukcie identity a pojednáva tiež o esencialistických a kontextualistických definíciách identity. Druhá časť prezentuje výskumy identifikácie s makrosociálnymi útvarmi a medzigeneračných súvislostí konštruovania identity, konštruovania národnej a etnickej identity u majority a minority, primordinálnych a inštrumentálnych presvedčení o identite a národnej identity slovenských intelektuálov a študentov. Príspevok uzatvára diskusia o vybraných konceptuálnych a metodologických aspektoch týchto výskumov.
Klíčová slova: národní identita, evropská identita, společenská změna, evropská integrace
Lášticová, Barbara - Bianchi, Gabriel (2003). Identita, jej teórie a výskum v slovenskej sociálnej psychológii 1989 - 2001 . Československá psychologie, 47(5), 405-423 .

Abstract not available.
Keywords: national identity, European identity, social change, European integration