Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Současná pojetí vztahu mezi krátkodobou pamětí a vědomím
Článek zkoumá vztah mezi koncepty krátkodobé (pracovní) paměti a vědomí. Oba pojmy se v mnoha atributech překrývají a různé užívání těchto atributů pro jeden či druhý koncept činí pokusy zkoumat jejich vzájemný vztah obtížnými. Historické i současné modely krátkodobé paměti - primární a sekundární paměti W. Jamese, Shiffrina a především Baddeleyho model pracovní paměti - které jsou popsány v článku, dokazují při hlubším rozboru propojenost a pouze zdánlivou oddělitelnost experimentálních a fenomenologických (introspektivních) metod při jejich studiu. Pro zkoumání vztahu mezi vědomím, krátkodobou pamětí a jejich modely je nezbytná analýza pojmu vědomí a mnohých implicitních teorií s tímto pojmem spojených, především pak důsledné rozlišování mezi funkcionálním a fenomenálním vědomím. Článek popisuje řadu nejasností a sporů, které s touto analýzou souvisejí, stejně jako nebezpečí hrozící při smíšení funkcionální a fenomenologické úrovně popisu. V závěru upozorňuje na rozdíly mezi oběma pojmy, které dokazují svébytnost každého z nich, a na atributy, které bychom neměli v užívání těchto pojmů zaměňovat.
Klíčová slova: krátkodobá paměť, pracovní paměť, vědomí, fenoménové vědomí
Špok, Dalibor (2003). Současná pojetí vztahu mezi krátkodobou pamětí a vědomím . Československá psychologie, 47(5), 424-436 .

Abstract not available.
Keywords: short-term memory, working memory, consciousness, phenomenal consciousness