Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Rodičovské chování v pohledu dospívajících a sebepercepce v dospělosti: prospektivní studie
Byla analyzována data získaná ve věku kolem 9, 15, 21, 30 a 35 let u sloučené kohorty 220 osob, narozených 1961-64 z nechtěného těhotenství a k nim přiřazených 220 kontrolních jedinců. Sledované osoby poskytly v 15-16 a 21-23 letech údaje o tom, jaký postoj k nim v dětství měli jejich matky a otcové pomocí dotazníku ADOR (české verze Shaferova CRPBI). Percepce matčiny a otcovy hostility a direktivnosti byly v regresních analýzách užity jako prediktory úzkosti, neuroticismu, depresivní nálady, partnerských problémů a problémů s vlastními dětmi, uváděné dotázanými o řadu let později. Percepce matčiných i otcových postojů z 15-16 let měla prognostický vztah k skórům neuroticismu a úzkosti v 21-23 letech. Percepce rodičovských postojů z věku 21-23 let predikovala ukazatele úzkosti, deprese, nízké sebedůvěry, partnerských problémů a problémů s výchovou vlastních dětí ve věku 30-35 let. Klíčovými prediktory pozdějších problémů byly skóry percipované hostility v postojích matky a otce, zatímco percipovaná míra direktivnosti rodičovského postoje byla bez prognostického vztahu k zvoleným ukazatelům. Percepce rodičovských postojů vysvětlila 4 až 10 procent rozptylu aplikovaných ukazatelů psychické lability v dospělosti. Výsledky byly získány za kontroly respondentského stylu dotazovaných osob.
Klíčová slova: percepce rodičovských postojů, predikce duševní rovnováhy dospělých
Kubička, Luděk - Matějček, Zdeněk (2003). Rodičovské chování v pohledu dospívajících a sebepercepce v dospělosti: prospektivní studie . Československá psychologie, 47(6), 481-490 .

Abstract not available.
Keywords: perception of parental attitudes, prediction of adults´ mental health