Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vliv temperamentových vlastností na elektrodermální aktivitu při asociačním experimentu
Studie ověřuje vztah mezi osobnostními faktory a parametry elektrodermální aktivity získanými v průběhu slovního asociačního experimentu. Cílem studie je zjistit, které parametry nejlépe korespondují s temperamentovými vlastnostmi. Tato znalost pomůže rozšířit diagnostickou hodnotu slovního asociačního experimentu doplněného o měření elektrofyziologických dat.
36 normálním probandům byl počítačově administrován test slovních asociací s pevnou délkou odpověďového intervalu 15 s. Po dobu testu byly snímány hodnoty kožní vodivosti dlaňové oblasti nedominantní ruky. Podnětový protokol byl sestaven z 10 emočně kladných, 10 emočně záporných a 20 neutrálních slov. Polovinu neutrálních slov tvořila slova konkrétní, druhou polovinu slova střední úrovně abstrakce. Získané elektrofyziologické parametry (výška amplitudy kožní vodivosti, reakční čas, čas elektrodermální reakce, míra celkové habituace, elektrodermální labilita atd.) byly porovnány s výsledky Eysenckova osobnostního inventáře EPI. Studie ověřuje, které vztahy odpovídají předpovědím Eysenckova modelu psychologie osobnosti.
Výsledky statistické analýzy ukazují, že reakční časy a velikosti amplitud kožní vodivosti mají nejtěsnější vztah k temperamentovým vlastnostem. Ukazuje se přínosné sledovat také průběh habituace - celkový pokles kožní vodivosti bývá pomalejší u labilních osobností, zatímco rychlejší habituace amplitud reakce se projevila u extravertů. Byl nově zdokumentován vztah zvýšeného L-skóru a změn v průběhu elektrodermální aktivity. Tyto poznatky mohou rozšířit možnosti počítačové administrace jiných dotazníků.
Uvedená pozorování pomáhají lépe interpretovat elektrodermální data získaná v průběhu asociačního experimentu. Zjištěné poznatky dále rozšiřují možnosti testu slovních asociací a ukazují další možnosti jeho využití v počítačem podporované diagnostice.
Klíčová slova: test slovních asociací, psychologická diagnostika, elektrodermální aktivita, diagnostika osobnosti, EPI
Lukavský, Jiří (2003). Vliv temperamentových vlastností na elektrodermální aktivitu při asociačním experimentu . Československá psychologie, 47(6), 503-512 .

Abstract not available.
Keywords: word association test, psychological diagnostics, electrodermal activity, personality assessment, EPI