Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Štruktúra hnevlivosti, jej konceptualizácia a operacionalizácia: Multidimenzionálna škála hnevu
Hnev je v ľudskom živote často sa vyskytujúca emócia, ktorá sa vyznačuje nezriedka veľkou intenzitou. Za významný krok v smere riešenia konceptualizácie hnevlivosti možno ppovažovať prácu Judith M. Siegelovej (1986), ktorá - vychádzajúc z výsledkov faktorovo-analytických štúdií - vytvorila štrukturovaný dotazník MAI (Multidimensional Anger Inventory). MŠH je metodika, postavená na rešpektovaní uvedenej faktorovej štruktúry. Filozofiu tejto počítačom administrovanej metodiky sme založili na expozícii situácií, ktoré respondent hodnotí na kontínuu piatich rating škál, reprezentujúcich spomínaných 5 faktorov MAI. V rámci validizácie nás zaujímali tieto otázky: a) či zmena princípu konštrukcie MŠH oproti povodnej metodike Siegelovej nezmenila charakter škály, b) či a ako súvisia výsledky v MŠH s ukazovateľmi v Spielbergerovej škále hnevlivosti, s faktormi C a Q4 v dotazníku 16 PF a s faktormi psychotizmu a neurolability v dotazníku DOPEN. Výsledky potvrdzujú validitu škály a spolu s priaznivými údajmi o reliabilite hovoria v jej prospech. Celkové skóre v MŠH teda odzrkadľuje transsituačnú (v metodike reprezentovanú 20 situáciami), tj. generalizovanú tendenciu osoby odpovedať hnevlivými reakciami na veci, osoby a udalosti, ktoré sa v jej živote vyskytujú.
Klíčová slova: hněvivost, hněv, multidimenzionální škála hněvu
Výrost, Jozef (1996). Štruktúra hnevlivosti, jej konceptualizácia a operacionalizácia: Multidimenzionálna škála hnevu. Československá psychologie, 40(5), 406-413.

Abstract not available.
Keywords: angerness, anger, multidimensional scale of anger