Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Metodologické souvislosti výzkumu shody mezi sebeposouzením a posouzením druhými
Přehledová studie je věnována metodologickým souvislostem výzkumu shody mezi sebeposouzením a posouzením druhými a moderátorům ovlivňujícím míru shody. V první části jsou uvedeny dva možné způsoby výpočtu shody mezi posuzovateli: porovnávání odlišnosti průměrů nebo stanovení míry shody pomocí korelací (profilů, položek, vnitrotřídní korelace). V druhé části práce se autorka zabývá čtyřmi moderátory ovlivňujícími míru shody mezi posuzovateli (posuzovatel, cílová osoba - posuzovaný, posuzovaný rys a informace). Studie shrnuje mimo jiné také výsledky původního výzkumu, jehož cílem bylo zjistit míru shody mezi sebeposouzením a posouzením prováděným druhými při posuzování osobnostních charakteristik obsažených v pětifaktorovém modelu osobnosti zahrnujícím charakteristiky neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost a svědomitost zjišťovaných českou verzí NEO osobnostního inventáře (NEO-PI-R). Mezi sebeposouzením v jednotlivých dimenzích pětifaktorového modelu a posouzením týchž respondentů druhými bylo dosaženo relativně vysoké míry shody. Oproti očekávání byla nejvyšší míra shody zaznamenána u dimenze zjišťující otevřenost vůči zkušenosti, podle očekávání byla nejnižší shoda zaznamenána při posuzování charakteristik souvisejících s neuroticismem a svědomitostí. Míra shody mezi sebeposouzením a posouzením druhými v rámci různých skupin posuzovaných (muři, ženy, adolescenti, dospělí) a posuzovatelů (manželé, sourozenci, jiné příbuzní, přátelé) se v jednotlivých charakteristikách pětifaktorového modelu výrazně neliší a je relativně vysoká.
Klíčová slova: posuzování osobnosti, shoda mezi posuzovateli, metodologické souvislosti výzkumu shody, moderátory shody, pětifaktorový model osobnosti
Hřebíčková, Martina (2003). Metodologické souvislosti výzkumu shody mezi sebeposouzením a posouzením druhými . Československá psychologie, 47(6), 533-547 .

Abstract not available.
Keywords: personality judgement, inter-judge agreement, methodological issues of agreement research, moderators of agreement, five-factor model of personality