Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Význam v komunikaci a v lidské psychice
Analyzuje se souvislost psychiky a komunikace na základě psychologického konceptu významu. Význam v psychice vyjadřuje kontext, v němž duševní život probíhá. V kognitivních procesech představují významy interpretaci mentálních reprezentací. V emocích jsou významy obsaženy v ohodnocení situace vzbuzující libost či nelibost. V regulaci chování a činnosti jsou významy zahrnuty do cílevědomosti volních procesů. Významový charakter psychiky jako celku je charakterizován L. S. Vygotským a později A. N. Leonťjevem jako vztah významu a smyslu, Ch. Osgoodem jako konotativní významy, tj. korelace mezi stavy organizmu a znaky, a J. Brunerem jako intenční stavy realizované participací na systému kultury.
Komunikace, zejména verbální, obsahuje zobecněné významy. Různí autoři v analýzách vzniku řečového aktu poukazují na to, že formulaci aktu předchází záměr, základní schéma výpovědi, vznitřní smysl, hloubková vrstva, konceptuální struktura či mentální model. Společným jmenovatelem těchto různých konceptů je zobecněnost zamýšlené zprávy před její formulací, což zahrnuje obecnost příslušných významů. K objasnění obecného charakteru významů přispěla již triadická teorie znaku Ch. Peirce. Podle něho každá opravdová triáda zahrnuje ideu "každého možného", a proto obecnosti.
Obecný charakter významu je dán zobecněnou společenskou zkušeností v něm obsaženou. Ta je součástí kultury jako soustavy naučených a sdílených významových systémů. Podíl skupiny na vznikání, fungování a vývoji významů ukázal již F. Bartlett. Význam se stává podle něho reálným, když se stává konvencí skupiny. Proces konvencionalizace souvisí s přejímáním kulturního elementu skupinou od jiné skupiny.
Charakter významu jako zobecněné společenské zkušenosti souvisí s nejméně triadickou (a vícečetnou) komunikací. Skupinový charakter triadické (a vícečetné) komunikace umožňuje alternování bezprostřední účasti v komunikaci a pohledu "se strany", z pozice pozorovatele.
Komunikace prostřednictvím zobecněných významů tak propojuje významový charakter psychiky se skupinovými a společenskokulturními procesy.
Klíčová slova: význam, lidská psychika, komunikace, triáda, zobecněná společenská zkušenost
Janoušek, Jaromír (2004). Význam v komunikaci a v lidské psychice . Československá psychologie, 48(1), 1-16 .

Abstract not available.
Keywords: meaning, human mind, communication, triad, generalized social experience