Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Narativní myšlení a skutečnost
Autor se ve studii zabývá významem narativity v psychologii a porovnává narativní a paradigmatický modus myšlení. Narativitu chápe jako způsob transformace zkušenosti a vědění do vyprávění v nejširším slova smyslu. Je explorován rozdíl mezi narativitou a příběhem a významem takového rozlišení v psychologii. Příběh je postulován jako prostředek narativní konstrukce reality. Modus narativního myšlení je dále ve shodě s Brunerovými analýzami artikulován jako příběh jedinečné události rozvíjející se v čase, příběh, který je pro jedince smysluplný, komunikovatelný s jinými lidmi, založený na žánrové konvenci, ale zároveň interpretačně víceznačný, zabývající se problémy, které v jeho rozvoji nastanou, plynoucí v kontextu a historickém rámci.
Klíčová slova: narativita, příběh, narativní myšlení, narativní konstrukce skutečnosti
Čermák, Ivo (2004). Narativní myšlení a skutečnost . Československá psychologie, 48(1), 17-26 .

Abstract not available.
Keywords: narrativity, story, narrative thinking, narrative construction of reality