Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Aktívne občianstvo v spoločenských a psychologických súvislostiach
Štúdia na pozadí sporu liberalizmu a komunitarizmu formuluje základné sociologické a sociálno-psychologické otázky späté s realizáciou individuálnej slobody v zmysle občianskom, politickom a sociálnom, a to tak v kontexte súčasnej západnej postmaterialistickej kultúry, ako aj v kontexte post-komunistickej spoločnosti. Nastoľuje problematiku aktívnej participácie, resp. aktívneho občianstva ako doležitého činiteľa pri riešení aktuálnych spoločenských problémov. Kladie otázku, či súčasná mládež, nepoznačená minulým režimom, je dostatočne pripravená na rolu aktívneho občana. Odvolávajúc sa na empirické výskumy autorka konštatuje, že hoci mladá generácia disponuje dostatočnými vedomosťami, jej vzťah k politike je dosť rezervovaný. Domnieva sa, že jediná racionálna stratégia spočíva v takej socializácii, ktorá podporí a rozvinie také schopnosti a sposobilosti detí a mládeže, ktoré jej umožnia riešiť a spolupracovať na riešení spoločenských problémov. Pre inšpiráciu uvádza prehľad tých výchovných a participatívnych projektov, ktoré sa realizujú tak v západnej, ako aj v stredo-východnej časti Európy.
Klíčová slova: liberalizmus a komunitarizmus, pasivní a aktivní občanství, participace, výchova k občanství
Plichtová, Jana (2004). Aktívne občianstvo v spoločenských a psychologických súvislostiach . Československá psychologie, 48(1), 52-68 .

Abstract not available.
Keywords: liberalism and communitarism, passive and active citizenship, participation, education to citizenship