Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Paměť verbální a paměť vizuální? Analýza faktorové struktury revidované Wechslerovy paměťové zkoušky (WMS-R) u nemocných epilepsií
Data z 8 subtestů Wechslerovy revidované paměťové škály (WMS-R) vztahujících se k bezprostřední paměti a data z celé paměťové zkoušky WMS-R (12 subtestů včetně 4 subtestů vztahujících se k oddálenému vybavení) byla podrobena faktorové analýze.
Soubor tvořilo 197 nemocných epilepsií. Pro prvních osm subtestů týkajících se jen bezprostřední paměti se jako nejvhodnější jeví třífaktorová struktura Wechslerovy revidované paměťové škály (WMS-R) s pořadím faktorů Verbální paměť, Vizuální paměť a Pozornost/koncentrace. Pro celou WMS-R není úplně jasné, kolik fktorů je třeba. Z čistě matematického hlediska se nabízí především čtyřfaktorové a šestifaktorové řešení. S přihlédnutím k psychologickému významu subtestů lze i zde uvažovat o třífaktorovém řešení, především proto, že nejvíce odpovídá dosud rozšířenému neuropsychologickému modelu paměti a jejích mozkových substrátů. Souhrnný paměťový index Oddálené vybavení není faktorově podložený. Nejasné je faktorové sycení subtestu Vizuální asociační učení.
Metoda WMS-R tedy poskytuje posouzení verbální a vizuální paměti (a také pozornosti/koncentrace), avšak názvy souhrnných paměťových indexů a jednotlivých subtestů neodpovídají vždy tomu, jaké je jejich faktorové sycení.
Práce poskytuje některá doporučení k hodnocení paměti pomocí WMS-R, včetně předoperačních a pooperačních paměťových výkonů u nemocných s operací mozku pro farmakorezistentní epilepsii.
Klíčová slova: paměť, neuropsychologie, faktorová analýza, WMS-R, epilepsie
Preiss, Jan - Haas, Tomáš (2004). Paměť verbální a paměť vizuální? Analýza faktorové struktury revidované Wechslerovy paměťové zkoušky (WMS-R) u nemocných epilepsií . Československá psychologie, 48(2), 107-120 .

Abstract not available.
Keywords: memory, neuropsychology, factor analysis, WMS-R, epilepsy