Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných
Cílem studie bylo zkoumat vztah mezi dlouhodobou ztrátou práce, kvalitou života a věkem, pohlavím, vzděláním a délkou ztráty práce. K měření subjektivního hodnocení kvality života bylo použito metody SEIQoL (O´Boyle, McGee, Joyce, 1994) formou strukturovaných rozhovorů. Výzkumný vzorek zahrnoval 966 dlouhodobě nezaměstnaných, 949 zaměstnaných, 22 bezdomovců a 20 nezaměstnaných matek po mateřské dovolené. Výsledky výzkumu prokázaly: 1. V profilu kvality života zaměstnaných i nezaměstnaných respondentů jsou významné stejné životní oblasti v pořadí důležitosti - rodina, zdraví, práce, duševní pohoda a vztahy mezi lidmi. U lidí bez domova a nezaměstnaných matek po MD bylo preferováno odlišné pořadí životních oblastí, podmíněné jejich životní situací. 2. Vlivem ztráty práce nabývají důležité životní oblasti rozdílné relativní četnosti sémantických významů i odlišné pořadí. 3. Dlouhodobá ztráta práce negativně ovlivňuje celkové subjektivní hodnocení kvality života, spokojenost s jednotlivými oblastmi života a hodnocení smysluplnosti života. 4. Korelační analýzy potvrdily u zaměstnaných i nezaměstnaných statisticky významné souvislosti mezi oblastmi kvality života, spokojenosti s nimi a proměnnými věkem, pohlavím, vzděláním a délkou ztráty práce. 5. Délka nezaměstnanosti výrazně negativně koreluje se vzděláním. 6. Nezaměstnaní muži se obtížněji než ženy vyrovnávají se ztrátou finančního zázemí. Ztrátu práce významně častěji kompenzují zájmy a koníčky. 7. U věkově starších mužů má s rostoucí délkou nezaměstnanosti prožívání ztráty práce tíživější dopad na smysluplnost života, než u ostatních nezaměstnaných. 8. Výsledky ANOVY potvrdily statisticky významné rozdíly v průměrných hodnotách kvality života pro jednotlivé životní oblasti a spokojenosti s nimi, a to jak mezi muži a ženami (bez ohledu na zaměstnanost), tak i mezi nezaměstnanými muži a ženami.
Klíčová slova: kvalita života, smysluplnost života, SEIQoL, práce, nezaměstnanost
Buchtová, Božena (2004). Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných . Československá psychologie, 48(2), 121-135 .

Abstract not available.
Keywords: quality of life, meaningfulness of life, SEIQol, work, unemployment