Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Etologické súvislosti vzťahu človek - zviera so zameraním na využitie v terapii
Zámerom prehľadovej štúdie je poskytnúť komplexnejší pohľad na problematiku spolužitia človeka a zvierat, spracovať najnovšie celosvetové zistenia o vzťahu človeka a zvieraťa a informovať psychologickú verejnosť o u nás málo známej terapii. Autorka upriamila pozornosť hlavne na vzťah, ktorý človeku umožňuje profitovať z potenciálnych pozitív pre svoje zdravie a využitie plynúcich výhod v terapii, zvlášť v psychoterapii. Autorka sa v štúdii venuje samotnému pojmu vzťah a vybraným determinantom, ktoré sa podieľajú na jeho vzniku, podmieňujú ho a ovplyvňujú. V tomto prípade ide o neverbálnu komunikáciu, ktorá je východzou podmienkou vzniku vzťahu medzi človekom a zvieraťom. Zdoraznené sú niektoré špecifické aspekty neverbálnej komunikácie ako komunikačné zóny, fyzický kontakt a dotyk človeka a zvieraťa a úloha, ktorú može pri interakcii zohrávať strach.
Klíčová slova: vztah člověk - zvíře, neverbální komunikace, dotyk, strach
Csoltová, Erika (2004). Etologické súvislosti vzťahu človek - zviera so zameraním na využitie v terapii . Československá psychologie, 48(2), 157-166 .

Abstract not available.
Keywords: human - animal relationship, non-verbal communication, touch, fear