Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Filozofický rozhovor ako súčasť psychoterapie, psychologického poradenstva a výcvikov psychoterapeutov a poradcov
Článok prináša niekoľko námetov do diskusie pre psychoterapeutov a poradkyne. Autorka sa zmieňuje o úlohe filozofie v psychoterapii. Uvažuje, aký vplvyv má súlad či nesúlad sukromnej filozofie terapeuta s aplikovanou psychoterapeutickou teóriou na proces terapie a komunikáciu s klientom. Ponúka stanovisko, že explicitná filozofická komunikácia terapeuta je znakom jeho kongruencie a rovnocenného, partnerského postoja voči klientovi.
Tento aspekt terapeutickej práce je potrebné zohľadniť vo výcvikoch v psychoterapii a poradenstve. Článok stručne predstavuje filozofické poradenstvo a terapiu spoločnosti vedou a výskumom.
Klíčová slova: filozofické poradenství, filozofický rozhovor, kongruence terapeuta, terapeutova soukromá filozofie
Müllerová, Zuzana (2004). Filozofický rozhovor ako súčasť psychoterapie, psychologického poradenstva a výcvikov psychoterapeutov a poradcov . Československá psychologie, 48(2), 167-182 .

Abstract not available.
Keywords: philosophic counselling, philosophic discourse, therapist´s congruence, therapist´s private philosophy