Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Mentální chronometrie, úroveň abstraktnosti a slovní produkce u verbálních podnětů
U souboru 20 slovních podnětů různé úrovně konkrétnosti - abstraktnosti bylo zjišťováno jejich subjektivní trvání pomocí škály o rozsahu 1-5. Bylo vyšetřeno 20 osob v průměrném věku 41 roků, které tvořilo 10 vysokoškolských učitelů a 10 vedoucích pracovníků vesměs s vysokoškolským vzděláním. Výsledky byly srovnávány s posouzením úrovně konkrétnosti - abstraktnosti na škále 0-10 a se slovní asociační produkcí na daný podnět.
Nejkratší subjektivní trvání bylo zaznamenáno u jednoduchých konkrét, delší bylo u skupity nadřazených pojmů, nejdelší u abstrakt. Mezi subjektivním trváním slovního podnětu a mezi posuzovanou abstraktností byla zjištěna positivní korelace (r = 0,674++). Se slovní produkcí korelovalo subjektivní trvání podnětu záporně (r = n -0,682+++). Slovní produkce korelovala záporně s úrovní posuzované abstraktnosti (r = -0,751). Pokles slovní produkce u abstrakt je provázen kvalitativními změnami typu odpovědi, a tedy i kognitivních struktur.
Krátké subjektivní trvání konkrét je interpretováno pomocí většího rozsahu sémantických sítí, které jsou spojeny se slovem a které facilitují paměťovou stopu. Zjištěné výsledky jsou v souladu s literárními údaji o snazším zapamatování konkrét.
Klíčová slova: mentální chronometrie, konkrétnost - abstraktnost, slovní produkce, sémantická facilitace
Chalupa, Bohumír (1996). Mentální chronometrie, úroveň abstraktnosti a slovní produkce u verbálních podnětů. Československá psychologie, 40(5), 425-430.

Abstract not available.
Keywords: mental chronometry, concreteness - abstractness, verbal production, semantic facilitation