Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vliv pracovního stresu a životních událostí na spokojenost se životem
V práci byl vykonán test vlivu spokojenosti ve dvou oblastech života - s prací a se zdravím - na celkovou spokojenost se životem. Současně byly zjišťovány vlivy míry kontroly a pracovní náročnosti na pracovní spokojenost a vlivy životních událostí na spokojenost se zdravím. Výzkumu se zúčastnilo 155 respondentů, jimiž byli úředníci a úřednice veřejné správy. Byla použita metoda modelování strukturních rovnic (SEM).
Výsledky ukazují, že (1) spokojenost s prací je aditivní funkcí míry kontroly a psychické náročnosti práce, (2) spokojenost se zdravím je významně ovlivněna váženou hodnotou životních událostí (LCU), jež respondenty potkaly během posledních šesti měsíců, a že (3) spokojenost se životem je významně ovlivněna především spokojeností se zdravím. Pracovní spokojenost vykazuje se spokojeností se životem signifikantní vztah pouze díky své asociaci s dimenzí kontroly (tj. pracovní autonomie a možnostmi uplatnit v práci své kompetence a zájmy a osobně se rozvíjet). Kontrola má na celkovou spokojenost se životem signifikantní nezávislé vlivy, tj. vlivy, které nejsou zprostředkovány spokojeností s prací.
Klíčová slova: spokojenost se životem, pracovní spokojenost, spokojenost se zdravím, životní události, psychická náročnost práce
Hnilica, Karel (2004). Vliv pracovního stresu a životních událostí na spokojenost se životem . Československá psychologie, 48(3), 193-202 .

Abstract not available.
Keywords: life satisfaction, work satisfaction, health satisfaction, life events, mental demands of work