Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Emoční hodnocení testových slov jako rozšíření asociačního experimentu
Studie představuje nový přístup k metodě a vyhodnocování asociačního experimentu, který dává další informace o probandově subjektivním vnímání reality a pomáhá jemněji rozlišit jednotlivé diagnostické skupiny pacientů. Studie sleduje subjektivní valence slov, jejich odlišnosti od jazykových norem a srovnává rozdíly mezi zdravými probandy a psychiatrickými pacienty.
Soubor 36 zdravých probandů a 108 psychiatrických pacientů (vyvážený podle diagnózy, pohlaví a věku) byl otestován počítačovou variantou slovního asociačního experimentu. Podnětový protokol se skládal z 10 emočně kladných, 10 emočně záporných a 20 neutrálních slov. Po skončení asociačního experimentu byli probandi požádáni, aby ohodnotili podnětová slova podle toho, jak na ně působí.
Analýza takto získaných údajů o subjektivní valenci ukázala významnou tendenci hodnotit neutrální slova spíše jako slova kladná. Tento jev je pravděpodobně způsoben větším subjektivním kontrastem mezi zápornými (ohrožujícími) a neutrálními slovy, než mezi neutrálními a kladnými slovy.
Podle celkové tendence hodnotit neutrální slova lépe/hůře lze rozlišit podskupiny souboru pacientů. U manických pacientů a pacientů se závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách je patrná tendence k lepšímu hodnocení. Naopak úzkostní nebo depresivní pacienti a pacienti s poruchou osobnosti hodnotili slova jako spíše záporná. Odpovědi schizofrenních pacientů se výrazně odlišovaly od normy, ale nebyl patrný posun určitým směrem.
Sledování subjektivní valence rozšiřuje možnosti asociačního experimentu a poskytuje údaje, které lze nejen snadno kvantifikovat a srovnávat, ale také využít při kvalitativní analýze probandových odpovědí.
Klíčová slova: test slovních asociací, afektogenní charakteristiky stimulů, psychologická diagnostika
Lukavský, Jiří (2004). Emoční hodnocení testových slov jako rozšíření asociačního experimentu . Československá psychologie, 48(3), 203-214 .

Abstract not available.
Keywords: word association test, affective characteristics of stimuli, psychological diagnostics