Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Subjektivní životní spokojenost u tří věkových skupin respondentů
Cílem práce bylo vyzkoušet v našich podmínkách na třech věkových skupinách respondentů (n=420, 280 žen, 140 mužů) Grobův (1995) Bernský dotazník subjektivní spokojenosti (BSW-A), který zkoumá 6 základních prvků, které tuto spokojenost (pohodu) tvoří: poziživní postoj k životu, prožívané problémy, somatické potíže, sebeúcta, depresivní nálady, radost v životě. Pocit osobní pohody pomáhá vytvářet nízká úroveň problémů, které jedinec má, málo somatických obtíží, depresí a vysoká úroveň sebeúcty a radosti ze života. Byly zjištěny signifikantní rozdíly jak u věkových skupin respondentů, tak i z hlediska pohlaví. Naopak nárůst problémů a somatických obtíží vede k nárůstu depresí, nemá však vliv na sebeúctu a radost ze života. Nejnižší úroveň sebeúcty byla zjištěna u nejstarší skupiny respondentů - mužů. Množství problémů, somatické obtíže, deprese a radost ze života nejsou závislé na věku, resp. v jejich výskytu nehraje věk roli; tyto více situační prvky životní pohody mohou narůst nebo se zmenšovat během krátké doby spíše ve formě krátko- či dlouhodobých zážitků a jejich důsledků než v závislosti na dosaženém věku.
Klíčová slova: osobní pohoda, věk, sebeúcta, somatické problémy, deprese
Lašek, Jan (2004). Subjektivní životní spokojenost u tří věkových skupin respondentů . Československá psychologie, 48(3), 215-224 .

Abstract not available.
Keywords: well-being, age, self-esteem, somatic problems, depression