Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Elektronické učení a individuální styly učení
Přehledová studie upozorňuje, že předchozí výzkumy v psychologii učení se převážně zajímaly o to, jak se jedinec učí spontánně. Od chvíle, kdy do lidského učení vstuoupily vyučovací stroje, později počítače a počítačové sítě, se vynořuje nová otázka: jak řídit lidské učení, co všechno vzít v úvahu, aby učení probíhalo pro daného jedince optimálně. V úvodu studie jsou vysvětleny základní pojmy: učení, styly učení, elektronické učení. Druhá část studie je věnována autoregulovanému učení, jakož i vztahu mezi vnějším řízením a autoregulací při učení. Jsou zde prezentovány výsledky těch výzkumů o elektronickém učení z let 1998-2002, které se snaží respektovat různé styly učení studentů. Je podán přehled těch stylů učení a těch metod diagnostikující styly učení, jež se v posledních letech do systémů elektronického učení zabudovávají. Závěrečná část studie se zabývá otázkou, jak účinně propojit poznatky ze tří oblastí: stylů učení, autoregulace učení a elektronického učení.
Klíčová slova: učení, elektronické učení, styly učení, diagnostika stylů učení, autoregulované učení, výzkumy elektronického učení
Mareš, Jiří (2004). Elektronické učení a individuální styly učení . Československá psychologie, 48(3), 247-262 .

Abstract not available.
Keywords: learning, e-learning, learning styles, assessment of learning styles, self-regulation learning, research of e-learning