Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Vybrané problémy vyučitia sociometrie v školskej praxi
Práca ponúka stručný prehľad o vybraných problémoch využitia sociometrie v školskej praxi. Bližšie sa venuje sociometrickému testu, základným prvkom sociometrickej štruktúry a tiež sposobom využitia sociometrického testu v školskej praxi. Podrobnejšie sú analyzované nasledovné problémy využitia sociometrie: nutnosť objektivizácie výsledkov priamym pozorovaním, zohľadnenie veľkosti vzorky, stabilita zistení, problematické zachytenie skupinovej dynamiky, miera participácie a jej vplyv na zistenia, rozdiel medzi sociometrickou popularitou a vnímanou popularitou, rozdiel medzi sociálnou a matematickou realitou, otázka vplyvu vs. selekcie rovestníkov v rámci podskupín, najlepší priateľ vs. podskupina, pohlavné rozdiely v kontexte sociometrie. Cieľom práce je povzbudiť k rozšírenejšiemu používaniu sociometrických techník.
Klíčová slova: sociometrie, metodologie použití, školská praxe
Madarasová Gecková, Andrea - Orosová, Oľga - Madaras, Tomáš (2004). Vybrané problémy vyučitia sociometrie v školskej praxi . Československá psychologie, 48(3), 263-277 .

Abstract not available.
Keywords: sociometry, methodology of use, school praxis