Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Podstata a efektivita kognitivně-behaviorální terapie obezity
Cílem studie bylo zjistit efektivitu kognitivně-behaviorální terapie obezity ve smyslu dosažení a udržení nejen váhových úbytků, ale i změn v subjektivním hodnocení kvality života. Pro účely této studie byl vybrán soubor absolventek kurzů z let 1994-1999, tedy těch, které dokončily svůj první kurz před dvěma až sedmi lety. Doručeno bylo 803 dotazníků, jejich návratnost činila 67 %, Průměrný věk účastnic byl 45,3 roku, průměrná váha v době zahájení kurzu byla 86,3, BMI 31,2. Absolventky kurzů snižování nadváhy zhubly za 12 týdnů v průměru o 6,4 kg, tedy o 7,4 % vstupní váhy, zhruba polovina účastnic byla v udržení váhových úbytků úspěšná. Dvě třetiny účastnic kurzů měly v odstupu 2 - 7 let od kurzu váhu nižší než při vstupu do kurzu, 40 % si udrželo alespoň 5 % úbytku vstupní váhy, což již má pozitivní zdravotní dopad.
Příčinou úspěchu bylo, že metodika vedoucí ke změně životního stylu byla pro obézní přijatelná, protože jedině tak může být tato změna trvalá. U více než poloviny účastnic vedla ke zvýšení kvality života, třetina z nich si zvýšenou kvalitu života udržela.
Klíčová slova: kognitivně-behaviorální terapie obezity, kurzy snižování nadváhy, udržení váhových úbytků, kvalita života
Málková, Iva (2004). Podstata a efektivita kognitivně-behaviorální terapie obezity. Československá psychologie, 48(4), 298-305 .

Abstract not available.
Keywords: cognitivě behavioural therapy of obesity, group courses of overweight reduction, keeping of weight losses, increased quality of life