Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Sociálna inteligencia, sociálna kompetencia - definície a prístupy v ich skúmaní
Při vymedzovaní sociálnej inteligencie je rozlišované, jako jedinec rozumie, interpretuje vlastné správanie, správanie sa iných ľudí a jako sa v závislosti od toho dokáže efektívne správať (sociálne inteligentné správanie). Sociálna kompetencia je efektívne, konzistentné, rešpektujúce správanie sa jedinca, ktoré mu umožňuje dosahovať životné ciele, napľnať životné úlohy. Rozvíjať sociálne kompetentné správanie jedinca predpokladá zlepšovanie sebareflexie, reflexie sociálnych procesov, reflexie subjektívneho zmyslu a interpretácií správania, trénovanie sociálnych sposobilostí. Sociálna kompetencia v sebe obsahuje na rozdiel od sociálnej inteligencie a priori pozitívny konotát. Tým sa sociálna kompetencia, sociálne kompetentné správanie odlišuje od sociálnej inteligencie, sociálne inteligentného správania, ktoré može mať aj manipulatívny, antisociálny charakter. Uvedené vymedzenie v sebe rešpektuje psychometrický a osobnostný prístup k skúmaniu a trénovaniu sociálnej inteligencie. Intervenčné a prevenčné programy umožňujú objasnenie terminologickej roznorodosti a užitočnosti používania konštruktov sociálnej inteligencie a sociálnej kompetencie.
Klíčová slova: sociální inteligence, sociální kompetence
Orosová, Oľga - Sarková, Mária - Madarasová Gecková, Andrea - Katreniaková, Zuzana (2004). Sociálna inteligencia, sociálna kompetencia - definície a prístupy v ich skúmaní . Československá psychologie, 48(4), 306-315 .

Abstract not available.
Keywords: social intelligence, social competence