Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Sté výročie klinickej psychológie jako výzva
Roku 1896 L. Witmer vymedzil novú psychologickú disciplínu - klinickú psychológiu, začal ju prednášať a formovať jako novú profesiu realizovanú na ním založenej samostatnej psychologickej klinike s uplatňovaním klinickej - kazuistickej - metódy, súčasťou ktorej bola tak diagnostika, ako aj terapia. Zároveň vykonával funkciu psychologického experta na školách, takže sa považuje za zakladateľa nielen klinickej, ale aj školskej psychológie. V jubilejnom článku sa autor zamýšľa nad výzvami, které toto výročie symbolizuje, ako je napr. naplňanie humanistického a preventívneho poslania psychológie, vrátane metód na prekonávanie stresov, ale aj uplatňovania psychodiagnostiky u somaticky chorých, aby se prešlo od liečenia chorob k liečeniu ľudí až po výzvu k vysokej odbornej úrovni a serióznosti. Popri dokumentoch WHO sa autor odvoláva na relevantné historické pramene a tie české a slovenské práce, ktoré možu pomocť naplňať načrtnuté výzvy.
Klíčová slova: klinická psychologie a její historie, školská psychologie, behaviorální medicína, psychologická diagnóza u tělesně nemocných, prevence
Kondáš, Ondrej (1996). Sté výročie klinickej psychológie jako výzva. Československá psychologie, 40(5), 431-435.

Abstract not available.
Keywords: clinical psychology and its history, school psychology, behavioural medicine, psychological diagnosis in physically ill, prevention