Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Viera a spravodlivosť
V štúdii sa analyzujú jednotlivé dominantné aspekty teórie viery v spravodlivosť, ktorej autorom je kanadský psychológ M. J. Lerner (1965, 1970, 1980).
Výsledky výskumu v oblasti viery v spravodlivosť spočiatku najmä experimentálnym prístupom zdokumentovali existenciu tendencie posudzovať udalosti tak, aby byli v súlade s princípom spravodlivosti. Predpokladá sa, že motivačným prvkom je tu motív spravodlivosti. Z pohľadu interindividuálneho prístupu sa viera v spravodlivosť ukazuje byť osobnostnou črtou s viacerými významnými funkciami a vzťahmi. Za významné tu možno považovať najmä jej priaznivé posobenie vo vzťahu k zložkám duševného zdravia (subjektívna pohoda, sebahodnotenie). Zložky duševného zdravia taktiež významne ovplyvňuje prostredníctvom zvládania záťažových a náročných životných udalostí. V tomto smere posobí tak, že ovplyvňuje efektívne procesy zvládania například prostredníctvom redukcie prežívania nespravodlivosti a z neho vyplývajúcich negatívnych dosledkov. Viera v spravodlivosť je tiež doležitou zložkou výkonového správania. V tomto zmysle posobí napríklad prostredníctvom rozmeru kognitívneho zhodnotenia úlohy ako výzvy, čím redukuje distres a vytvára priaznivé predpoklady pre jej riešenie. Ïalšie výsledky podporujú i predpoklady o jej pozitívnom účinku na samotné správanie subjektu z hľadiska spravodlivosti. Funkčnú podstatu viery v spravodlivosť dokresľujú i zistenia o jej zmenách medzi jednotlivými vývinovými obdobiami. Niektoré poznatky tiež podporujú povodné predpoklady, že viera v nespravodlivosť má z kvalitatívneho hľadiska v rámci osobnosti osobitné postavenie.
Prezentované zistenia poskytujú náčrt poznatkového rámca v danej oblasti. Vychádzajúc z neho, je možné konštatovať, že viera v spravodlivosť je premennou, ktorá špecifickym sposobom zasahuje do prežívania a správania subjektu.
Klíčová slova: víra ve spravedlnost, motiv spravedlnosti, pozitivní iluze
Ïuroška, Tomáš (2004). Viera a spravodlivosť . Československá psychologie, 48(4), 330-350 .

Abstract not available.
Keywords: belief in a just world, justice motive, positive illusion