Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Občianstvo a európska identita u mladých ľudí: sociálno-psychologické a politicko-psychologické aspekty
Cieľom príspevku je poskytnúť transdisciplinárny pohľad na prístupy k európskemu občianstvu a európskej identite, s dorazom na sociálno-psychologické a politické aspekty. Ohnisko pozornosti je zamerané na mladých ľudí jako reprezentantov sociálnych kategórií (národa, regiónu), ktorí budú vďaka rastúcej mobilite najintenzívnejšie vstupovať do interakcií s rovesníkmi z iných krajín. V prvej časti sa analyzuje skupinová a sociálna (kolektívna identita) vo vzťahu k transformácii sociálnych kategórií do spoločnej (európskej) identity. V druhej časti sa rozoberá problematika občianstva v súvislosti s národnou a lokálnou (regionálnou) identitou. Tretia časť sa venuje mladej generácii, ktorá sa bude najviac podieľať na formovaní Európy a jej vzťahu k Európskej únii a očakávaniam od nej. Štvrtá časť sa zoberá špecifikami Slovenskej republiky v kontexte stredoeurópskeho priestoru v zmysle čačleňovania sa týchto krajín do Európskej únie. Záverom sa nastoľujú otázky, ktorých empirické riešenie by prispelo k lepšiemu pochopeniu na novo sa formujácej európskej identity.
Klíčová slova: evropská identita, občanství, mladí lidé, evropská integrace
Štichová, Sandra - Popper, Miroslav (2004). Občianstvo a európska identita u mladých ľudí: sociálno-psychologické a politicko-psychologické aspekty . Československá psychologie, 48(4), 351-363 .

Abstract not available.
Keywords: european identity, citizenship, young people, european integration