Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vztah k vlastnímu tělu a somatoformní disociace u poruch příjmu potravy
Zkreslené vnímání a negativní emoční hodnocení vlastního těla u pacientek s poruchami příjmu potravy mohou být projevem obecnější poruchy vnímání a interpretace tělesných signálů, jež se také projevuje nepřítomností pocitů únavy, hladu a sytosti a necitlivosti k bolestivým podnětům. Mechanismus této necitlivosti a odpojení od vlastního těla může spočívat v procesu psychologické disociace. V této studii je souvislost mezi postoji k vlastnímu tělu a somatickými příznaky disociace zkoumána pomocí dvou nových nástrojů, které byly za tímto účelem převedeny do češtiny. Padesát sedm pacientek s poruchami příjmu potravy (30 s mentální anorexií a 27 s mentální bulimií) vyplnilo Test vztahu k vlastnímu tělu (Body Attitude Test; BAT) a Dotazník somatoformní disociace (Somatoform Dissociation Questionnaire; SDQ-20). České verze obou dotazníků mají uspokojivé psychometrické vlastnosti odpovídající původním údajům. Pacientky s poruchami příjmu potravy dosáhly ve všech škálách významně vyšších skórů ve srovnání s kontrolní skupinou 39 zdravých žen. Škála pocitu odcizení vlastního těla vysoce korelovala se skórem somatoformní disociace (r = 0,65). Také zbývající dvě škály BAT (nespokojenost s tělesnými rozměry a obecná nespokojenost s vlastním tělem) pozitivně korelovaly s SDQ-20. Tyto výsledky naznačují významnou souvislost mezi specifickými symptomy poruch příjmu potravy a disociací.
Klíčová slova: disociace, somatoformní disociace, vnímání vlastního těla, poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, mentální bulimie
Uher, Rudolf - Pavlová, Barbara - Papežová, Hana - Probst, Michel - Yamamotová, Anna (2004). Vztah k vlastnímu tělu a somatoformní disociace u poruch příjmu potravy . Československá psychologie, 48(5), 385-396 .

Abstract not available.
Keywords: dissociation, somatoform dissociation, body image, eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa