Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů
Stať se zabývá proměnnými sebepojetí jako možnými faktory výběru strategií zvládání zátěžových situací. Autoří se zaměřili na globální sebehodnocení, vědomí vlastní účinnosti a na jasnost sebepojetí. Výzkum byl proveden na vzorku adolescentů (N = 145, z toho 67 chlapců a 78 dívek, průměrný věk 18 let). Proměnné sebepojetí byly zjišťovány pomocí Rosenbergovy škály sebehodnocení, Škály jasnosti sebepojetí a Škály vědomí vlastní účinnosti. Strategie zvládání byly zjišťovány pomocí Tobinova Inventáře strategií zvládání CSI. Z proměnných sebepojetí má největší počet vztahů s chováním v zátěžové situaci jasnost sebepojetí, která souvisí především s nepoužíváním neadaptivních strategií zvládání (fantazijní únik, sebeobviňování, sociální izolace).
Klíčová slova: zvládání zátěže, sebepojetí
Balaštíková, Veronika - Blatný, Marek - Kohoutek, Tomáš (2004). Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů . Československá psychologie, 48(5), 410-415 .

Abstract not available.
Keywords: coping, self-concept