Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Práva a zodpovednosti v diskurze bratislavských vysokoškolákov
Na základe kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy dát z dotazníka, z voľných asociácií a z nedokončených viet, ktoré explorovali hodnoty a osobné ciele vysokoškolákov humanitného smeru vyplynulo, že prevažujú tie hodnoty, ktoré podporujú individuálnu autonómiu pri uskutečňovaní tak profesionálnych, ako aj osobných cieľov. Málo alebo takmer vobec nereflektujú vysokoškoláci svoje záväzky voči demokratickej spoločnosti, voči pravidlám a inštitúciám, ktoré slobodu jednotlivca umožňujú. Situujú sa do privátneho priestoru, ponechávajúc politický priestor plne v rukách politikov a zákonodarcov. Popri individualistických cieľoch neprejavujú výrazný záujem o komunitné a spoločenské blaho. Na základe toho možno očakávať nielen slabo integrovanú sociálnu štruktúru vysokoškolákov, ale aj slabo integrovanú spoločnosť. Ukazuje sa, že študenti, vychovaní v našich tradične autoritárskych školách, nie sú na rolu aktívneho občana dostatočne pripravovaní. Aktívne abčianstvo si zrejme vyžaduje celkom odlišný sposob socializácie a kultivácie schopností a sposobilostí. Závery sú diskutované s výsledkami podobných štúdií.
Klíčová slova: občanská participace, mládež, individualizmus a liberalizmus, Schwartzův model kulturních hodnot
Plichtová, Jana - Keresztesová, Katarína (2004). Práva a zodpovednosti v diskurze bratislavských vysokoškolákov . Československá psychologie, 48(5), 416-432 .

Abstract not available.
Keywords: citizen participation, youth, individualism and liberalism, Schwartz´s model of cultural values