Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Vplyv výzoru tváre a sociálnej roly na vytváranie dojmu o osobe
Štúdia sa zaoberá problematikou sociálneho poznávania. Hlavnou otázkou, ktorú autori riešili, bolo zistiť, či a v akej miere je dojem, ktorý si utvárame o druhých ľuďoch, podmienený fyziognómiou a sociálnym stereotypom. Autori predpokladali, že při utváraní dojmu o ine osobe je vizuálna informácia (individuálne črty tváre posudzovanej osoby) významnejšia než informácia sémantická, týkajúca sa rolovej charakteristiky posudzovaného.
Výskum bol realizovaný na vzorke univerzitných študentov (N = 50), ktorí hodnotili tváre ľudí na fotografiach, prezentované s meniacou sa nálepkou hypotetickej sociálnej role. Okrem týchto konkrétnych tváří probanti prezentovali svoje predstavy o nositeľoch niektorých sociálnych rolí. Výsledky potvrdili, že ľudia si vytvárajú pomerne konzistentné a vzájomne dištinktívne prototypy nositeľov niektorých rolí (psychológ, básník, politik). V situácii hodnotenia a posudzovania konkrétnych jedincov však sú fyziognomické črty tváre smerodatnejšie a doležitejšie než sociálna charakteristika tých osob.
Klíčová slova: rysy tváře, sociální stereotypy, sociální role, utváření dojmů
Ferjenčík, Ján - Nišponská, Magda (1996). Vplyv výzoru tváre a sociálnej roly na vytváranie dojmu o osobe. Československá psychologie, 40(1), 39-45.

Abstract not available.
Keywords: facial features, social stereotype, social role, impression formation