Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
K psychologii dětské enurézy
Cílem studie bylo popsat postoj k nemoci u enuretických pacientů za pomoci analýzy dětského prožívání nemoci (emocionální stránka postoje) a znalostí dětí o lidském těle(kognitivní stránka postoje). V nefrologických poradách a psychiatrických ambulancích bylo vyšetřeno 30 dětských enuretiků s převahou diagnózy enuresis nocturna primaria.
K tomuto cíli byly zkonstruovány metody: schéma řízeného strukturovaného rozhovoru, kresba lidského těla a vnitřních orgánů, nedokončené věty, anamnestický dotazník.
Výsledky ukazují, že se děti v postoji k enuréze lišily v těchto kategoriích: - v prožívání vztahu k sobě, - v tom, jak si dítě mslí, že je percipuje okolí, - v prožívání omezení spojených s enurézou, - v hodnocení perspektivy nemoci, - v kognitivní úrovni představ o lidském těle a nemoci.
Práce přinesla některé poznatky, týkající se prožívání nemoci enuretických pacientů.
Klíčová slova: postoj k nemoci, prožívání nemoci, psychický stav nemocného dítěte, představa dětí o lidském těle, enuréza, chronická nemoc
Březáková, Alena (1996). K psychologii dětské enurézy. Československá psychologie, 40(5), 436-443.

Abstract not available.
Keywords: attitude to the disease, experiencing the disease, mental state of the sick child, children´s idea about human body, enuresis, chronic disease