Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Predikce akademického výkonu a úspěchu studentů medicíny v prvních deseti semestrech studia
Ve studii byl ověřován prediktivní potenciál přijímacího řízení v souvislosti (a) s akademickým výkonem definovaným průměrným prospěchem během prvních pěti let studia medicíny; (b) s akademickým úspěchem indikovaným úspěšným ukončením 5. roku studia. Výsledky, jak multivariačních, tak logistické lineární regresní analýzy, založené na datech od 260 jedinců, podpořily předpoklad uspokojivé validity proměnných zahrnutých v přijímacím řízení jako prediktorů akademického úspěchu i výkonu během pěti let studia.
Klíčová slova: studenti medicíny, akademický úspěch
Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie - Höschl, Cyril (2004). Predikce akademického výkonu a úspěchu studentů medicíny v prvních deseti semestrech studia . Československá psychologie, 48(6), 491-498 .

Abstract not available.
Keywords: medical students, academic performance