Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Depresivní symptomatika ve věku 12 - 15 let - mezipohlavní rozdíly a další souvislosti
Výzkum sledoval vztahy mezi depresivní symptomatikou, celkovým sebehodnocením, spokojeností s tělem, maskulinitou reálnou a maskulinitou ideální u dospívajících ve věku 12 - 15 let. 207 pražských žáků a studentů vyplnilo baterii sebeposuzovacích dotazníků. Výskyt depresivních příznaků nebyl nijak významně ovlivňován pohlavím, věkem ani typem školy. Chlapci dosahovali v obou aspektech maskulinity vyšších skórů než dívky. Dospívající s vyšší mírou depresivity vykazovali nižší maskulinitu reálnou, nižší celkové sebehodnocení a menší spokojenost s tělem. Přínos uvedených proměnných k statistické predikci depresivní symptomatiky byl analyzován spolu s přínosem percepce rodinné atmosféry, spokojenosti s obličejem a spokojenosti s celkovým vzhledem. Všechny proměnné společně predikovaly depresivitu lépe u chlapců než u dívek. Regresní odhad byl u obou pohlaví zvyšován především celkovým sebehodnocením a percepcí rodinné atmosféry, u chlapců ve vyšší míře.
Klíčová slova: adolescence, celkové sebehodnocení, depresivní symptomatika, maskulinita, spokojenost s tělem
Fráňová, Lenka (2004). Depresivní symptomatika ve věku 12 - 15 let - mezipohlavní rozdíly a další souvislosti . Československá psychologie, 48(6), 510-522 .

Abstract not available.
Keywords: adolescence, global self-esteem, depressive symptoms, masculinity, body satisfaction