Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Analýza posobenia moci v interakcii novinárky a policajta
Príspevok vychádza z Foucaultovho chápania moci, ktoré rozvíja kritická psychológia. Na tomto základe autorka analyzuje reálne uskutočnenú interakciu rómskej novinárky a policajta. Jako referenčné rámce pre analýzy autorka použila dramaturgické stanovisko E. Goffmana, analýzu diskurzu a analýzu údajov získaných odpoveďami študentov a študientiek na štrukturované a neštrukturované metodiky s otázkami o interakcii. Jednotlivé analýzy ilustrujú, že moc v interakcii, i kdeď je spojená so sociálnymi pozíciami, zahrňuje aj diskurz (obsah reči vrátane pravidiel a konvencií), v ktorom aktéri v interakcii usilujú získať situačnú pozíciu, resp. vzťah zoči voči svojím partnerom v interakcii. Charakter psychologických javov v interakcii je daný tým, že moc v interakcii je poskytovaná prostredníctvom "pozitívneho potvrdenia" osoby inými, čo osobu zhodnocuje a zmocňuje. Moc v interakcii je odoberaná negatívnym zhodnocovaním osoby. Ak sa tak stane, osoba prežíva situáciu ako zbezmocňovanie. Autorka navrhuje, aby psychológia skúmala nielen posobenie moci, ale aj účinné stratégie pozitívneho používania moci v interakcii s druhými ľuďmi a nadobúdanie osobnej moci čeliť zneužívaniu moci. Predpokladom k tomu je citlivosť k mocenskej povahe medziľudských vzťahov a pozornosť k technológiám moci, disciplinovanosti a dozoru v každodennom živote.
Klíčová slova: sociální moc, sociální interakce, kritická psychologie, analýza diskurzu
Bačová, Viera (2004). Analýza posobenia moci v interakcii novinárky a policajta . Československá psychologie, 48(6), 523-537 .

Abstract not available.
Keywords: social power, social interaction, critical psychology, discourse analysis