Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvaha
Výuka psychologie pro studenty s technickým vzděláním
Stať předkládá pohled na výuku psychologie u studentů s technickým vzděláním. Upozorňuje na nutnost respektovat specifika technického myšlení a přízpůsobit mu cíle, obsah i metody výuky. Studenti technických univerzit mívají různorodou předchozí zkušenost s výukou psychologie na středních školách a bývá proto nutné začít s její výukou na technické univerzitě od samého začátku. Kromě vzdělávacích cílů by učitel psychologie neměl podceňovat cíle formativní - budování a prohlubování pozitivních postojů techniků k psychologickým vědám tak, aby vyústily v připravenost technika doplňovat si poznatky z psychologie v celoživotním vzdělávání vždy, když je bude potřebovat. To platí jak pro inženýry v technické praxi, tak pro techniky studující učitelství odborných předmětů. Také příprava učebních textů z psychologie určená technikům musí respektovat určité požadavky na jejich přiměřený rozsah, odbornou náročnost, konzistenci a přehlednost textu, jakož i plynulost výkladu a kulturnost jazykového projevu.
Klíčová slova: výuka psychologie, studenti s technickým vzděláním, tvorba výukových textů z psychologie
Dobrovská, Dana (2004). Výuka psychologie pro studenty s technickým vzděláním . Československá psychologie, 48(6), 560-570 .

Abstract not available.
Keywords: teaching psychology, students with technical backgrounds, writing texts on psychology