Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Kvalita života a její proměnys v čase u téhož jedince
Přehledová studie upozorňuje, že mnohé dosavadní výzkumy zabývající se kvalitou života vycházely ze zjednodušeného předpokladu: změny v jedincem vnímané kvalitě života (a odborníkům sdělované prostřednictvím dotazníku či rozhovoru) souvisejí převážně se změnami v jedincově zdravotním stavu. Proto se u jedince tytéž proměnné měřily opakovaně stejnou metodou. Přibývá však výzkumů, které upozorňují, že pod vlivem různých životních událostí i cílených intervencí se mění také jedinec sám. Nelze tedy mechanicky počítat rozdíl mezi posttestem a pretestem, neboť se mezitím mohly změnit jedincovy preference, standardy hodnocení apod. Přehledová studie přibližuje dvě teorie, které se snaží tyto možné změny vysvětlit: implicitní teorii stability a změny (implicit theory of stability and change - Ross, 1989) a teorii posunu v jedincově odezvě (response shift theory - Sprangers, Schwartz, 1999, 2000). Teorie posunu v jedincově odezvě předpokládá, že dochází ke změnám ve třech oblastech: v jedincových vnitřních standardech (rekalibrace hodnotící škály), v hierarchii jedincových hodnot (reevaluace priorit) a konečně pojmů, klíčových oblastí charakterizujících kvalitu života (rekonceptualizace). Studie seznamuje s teoretickým modelem vztahů mezi základními proměnnými. S oporou o odbornou literaturu přibližuje šest typů metod, které umožňují posun v jedincově odezvě diagnostikovat. Jsou to individualizované metody, preferenční metody, metody sekvenčního srovnávání, metody opírající se o výzkumný projekt, statistické metody a konečně skupina kvalitativních metod. V závěru se diskutují možnosti a meze této teorie posunu v odezvě a připomíná se její inspirativní potenciál pro longitudinální výzkumy obecně.
Klíčová slova: kvalita života, implicitní teorie stability a změny, teorie posunu v odezvě, změna vnitřních standardů, změna hodnot, změna konceptualizace
Mareš, Jiří (2005). Kvalita života a její proměnys v čase u téhož jedince . Československá psychologie, 49(1), 19-33 .

Abstract not available.
Keywords: quality of life, implicit theory of stability and change, response shift theory, change in internal standards, change in values, reconceptualization