Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologické aspekty náboženskej konverzie
Z pohľadu psychológie náboženstva je analyzovaný fenomén náboženskej konverzie. Prehľad starších prístupov k náboženskej konverzii (najmä W. James, E. Starbuck), je doplnený novšími prístupmi k náboženskej konverzii, ktoré zdorazňujú viaceré faktory jako štýl pripútania, zvládacie procesy, sociálny vplyv, ale aj vedomú aktivitu jednotlivca pri hľadaní alternatívneho svetonázoru. Diskutovaná je otázka najčastejšieho veku konverzie, za ktorý je považované obdobie adolescencie, no konverzia sa vyskytuje v každom veku. Autor prezentuje najznámejšie typológie a teórie procesu konverzie, pričom poukazuje na jej roznorodosť. Prezentácia výskumných zistení o antecedentoch a dosledkoch konverzie je uvedená analýzou metodologických prístupov ku konverzii, ktoré sú v drtivej väčšine retrospektívne a sebavýpoveďové. Efekt náboženskej konverzie može zahàňať tak pozitívne, ako aj negatívne následky. V závere autor navrhuje rozvíjať roznorodosť psychologického pohľadu pri poznávaní konverzie.
Klíčová slova: religiozita, náboženská konverze
Halama, Peter (2005). Psychologické aspekty náboženskej konverzie . Československá psychologie, 49(1), 34-52 .

Abstract not available.
Keywords: religiosity, religious conversion