Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vlivy politické orientace, sociálního srovnávání a osobnosti na spokojenost se životem
V práci je testován systém osmi hypotéz. Podle první z těchto hypotéz budou jedinci se svými životy tím spokojenější, čím příznivěji budou hodnotit důsledky změn, k nimž došlo v naší společnosti po roce 1989. Samotné hodnocení důsledků společenských změn je však ovlivněno nejen objektivními atributy těchto změn, ale rovněž globálním postojem k těmto změnám, který souvisí s politickou orientací: Pravicově orientovaní jedinci budou hodnotit všechny změny významně příznivěji než respondenti orientovaní levicově (2. hypotéza). V důsledku toho budou pravicově orientovaní jedinci se svými životy spokojenější než respondenti orientovaní levicově (3. hypotéza). Vztah mezi politickou orientací a spokojeností se životem přitom bude plně zprostředkován hodnocením důsledků těchto změn (4. hypotéza). Dalším faktorem, který vstupuje do hry, je sociální srovnávání. Podle dalších dvou hypotéz povede sociální srovnávání k tomu, že jedinci budou se svými životy tím spokojenější, čím příznivější důsledky měly společenské změny pro ně než pro ostatní. Spokojenost se životem bude ovlivněna rovněž dvěma rysy osobnosti - extraverzí a neuroticismem. Extravertovaní jedinci budou důsledky společenských změn hodnotit příznivěji a budou i nezávisle na tomto hodnocení se svými životy spokojenější než jedinci introvertovaní (7. hypotéza). Neuroticismus bude vykazovat s hodnocením těchto změn a s kvalitou života souvislosti právě opačné (8. hypotéza). K testu tohoto systému hypotéz byla užita metoda strukturního modelování (SEM). Výzkumu se zúčastnil vzorek dospělé populace (N = 1073).
Klíčová slova: hodnocení společenských změn, politická orientace, sociální srovnávání, osobnost, spokojenost se životem
Hnilica, Karel (2005). Vlivy politické orientace, sociálního srovnávání a osobnosti na spokojenost se životem . Československá psychologie, 49(2), 97-114 .

Abstract not available.
Keywords: evaluation of political changes, political orientation, stocial comparison, personality, satisfaction with life