Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Faktory osobnosti adolescentů ve vztahu ke způsobu výchovy v rodině
Studie referuje o výsledcích současné etapy dlouhodobého výzkumu katedry psychologie filozifické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výzkum se soustřeďuje na formování osobnosti v rodině. Autoři vyvinuli analyticko-syntetický model způsobu výchovy, který zahrnuje několik rovin rozboru a vyjádření: každá rovina je kompatibilní s některým modelem jiných autorů (rodičovské postoje, dvě dimenze základních postojů, formy komunikace, styly výchovy), autoři slučují jejich přednosti a navíc vystihují formy výchovy s rozporným řízením a také s rozporným záporně-kladným emočním vztahem k dítěti. Tyto specifické formy výchovy zjistili přibližně v třetině rodin. Přitom tyto formy výchovy jsou četné u problémových adolescentů.
U souboru více než 1400 adolescentů ve věku 15 až 17 let z různých míst v Čechách zjistili autoři statisticky významné až vysoce významné vztahy mezi způsobem výchovy v rodině - jak ho zjišťuje jejich dotazník a vyjadřuje jejich analyticko-syntetický model - a všemi faktory osobnosti, které zjišťuje Cattelův dotazník HSPQ. Způsob výchovy v rodině podle získaných údajů je spjat jak s faktory zahrnutými do charakteru (G, Q3), tak se stabilitou - labilitou (C, O, Q4), s temperamentem (zejména D, F), a s dalšími subsystémy osobnosti. Méně těsné, přece však statisticky významné vztahy byly zjištěny mezi způsobem výchovy a těmi faktory osobnosti, které jsou silně determinovány dědičností (H, I, J).
Zjištěné vztahy chápou autoři jako projev vzájemného působení rodinné výchovy a osobnosti vyvíjejícího se dětíte. Výchovné působení ovlivňuje osobnost dítěte a ta opět ovlivňuje chování a prožívání rodičů, jejich postoje k dítěti, výchovné působení.
Hlavní výsledky podporují a upřesňují dřívější výsledky i poznatky jiných autorů a obecnou humanistickou koncepci: Základní podmínkou příznivého vývoje osobnosti - svědomitosti, stability a dalších subsystémů - je autentický lidský vztah, kladný emoční vztah rodičů k dítěti. Zároveň však záleží na jeho kombinování s výchovným řízením. Rozbor dalších výsledků bude podán v jiné studii.
Klíčová slova: adolescence, výchova, její způsob, styl, faktory osobnosti, rodičovské chování a postoje, vývoj osobnosti, socializace v rodině
Čáp, Jan - Boschek, Petr (1996). Faktory osobnosti adolescentů ve vztahu ke způsobu výchovy v rodině. Československá psychologie, 40(6), 465-479.

Abstract not available.
Keywords: adolescence, child-rearing variations, factors of personality, parenting, personality development, socialization in the family