Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Kvality života ve vztahu ke zdraví u nemocných epilepsií. Některé psychometrické charakteristiky české verze dotazníku QOLIE-89
Důležitou součástí péče o nemocné epilepsií, včetně hodnocení výsledků jejich neurochirurgické léčby, je měření kvality života ve vztahu ke zdraví. Český převod metody QOLIE-89 (Quality of Life in Epilepsy Inventory-89) byl administrován 98 dospělým pacientům (47 žen, 51 mužů) ve věku 17-57 let jako část detailního neuropsychologického vyšetření. Prospektivní studie byla prováděna s nemocnými, u nichž se uvažovalo o možném neurochirurgickém řešení. Reliabilita podle Cronbachova alfa bylo zřetelně vyšší než obvykle vyžadovaná hodnota 0,70 u 14 ze 17 primárních škál a u Celkového skóru QOLIE-89. Split-half reliabilita byla vyšší než 0,70 u 15 ze 17 primárních škál. Faktorová analýza svědčila pro čtyři dimenze zdraví: Specifické pro epilepsii, Kognitivní faktor, faktor Duševní zdraví a faktor Tělesné zdraví (stejně jako v originálních studiích Vickrey et al., 1993 a Devinski et al, 1995). Validita byla posuzována užitím souběžné validity s českým převodem WPSI (Washington Psychosocial Seizure Inventory) a s českými metodami SUPOS (Subjektivní pocity a stavy) a DSF (Dotazník spokojenosti a frustrace). Nalezli jsme mnoho statisticky významných a logicky dobře vysvětlitelných korelací. Konstrukční validita byla ověřována korelacemi s anamnestickými proměnnými a s validitou odpovědí (podle škály lži z WPSI). Byly nalezeny některé významné korelace pro 15 ze 17 primárních škál a pro Celkový skór QOLIE-89. Další nálezy ověřující validitu českého překladu QOLIE-89 očekáváme od probíhající studie o změnách v kvalitě života po neurochirurgických operacích pro farmakorezistentní epilepsii.
Klíčová slova: kvalita života, epilepsie, QOLIE-89 (Quality of Life in Epilepsy Inventory), psychometrie, faktorová analýza
Preiss, J. - Zvárová, J. - Stanovská, Z. (2005). Kvality života ve vztahu ke zdraví u nemocných epilepsií. Některé psychometrické charakteristiky české verze dotazníku QOLIE-89 . Československá psychologie, 49(2), 140-156 .

Abstract not available.
Keywords: quality of life, epilepsy, QOLIE-89 (Quality of Life in Epilepsy Inventory), psychometry, factor analysis