Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Významová analýza komunikace
Významová analýza komunikace představuje metodu pro analýzu komunikace jako sdělování a sdílení významů. Některé dílčí možnosti pro tuto analýzu mohou být nalezeny v obsahové analýze (O. Holsti), interakční analýze (R. Bales), ethogenické metodě (R. Harré) a v analýze diskurzu (M. Halliday, J. Martin, D. Rose). V této souvislosti jsou uvedené přístupy srovnávány z hledisek role výzkumníka, záměru komunikátora, kategorizace komunikativních aktů a sociálního kontextu komunikace. Komplexní významová analýza komunikace jako celek může být charakterizována některými obsažnějšími rysy: - Vedle kauzálního výkladu také interpretace typu hermeneutického kruhu (M. Heidegger, H. Gadamer). - Zahrnutí vícečetné sebereflexe a sebereflexe účastníků komunikace vedoucí k sebereflexi partnerství (E. Husserl). - Užití nepřímé řeči o řeči druhého a o řeči vlastní (V. Vološinov, J. Austin) pro spontánní kategorizaci komunikace jejími samotnými účastníky.
Klíčová slova: významová analýza, kategorizace, hermeneutický kruh, vícečetná sebereflexe, nepřímá řeč
Janoušek, Jaromír (2005). Významová analýza komunikace . Československá psychologie, 49(3), 193-210 .

Abstract not available.
Keywords: meaning - analysis, categorization, hermeneutic circle, multiple self - reflection, indirect speech