Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Lateralita - interdisciplinární problém
Problematika laterality patří nepochybně k typicky interdisciplinárním tématům a je jí věnováno dnes již nepřehledné množství prací, z nichž je však současně zřejmé, že v názorech na příčiny laterality nepanuje vždy shoda a dosud ani plně nerozumíme její roli a významu ve vývoji a fungování živého organismu. Fyziologická asymetrie stavby a funkcí těla a jeho částí je známa, ale v klinické praxi ne vždy dostatečně brána v úvahu, někdy mylně interpretována a jindy dokonce paradoxně popírána. Asymetrické zapojení párových orgánů a struktur je přitom nutné pro optimální funkci pohybového systému, přičemž nutnou podmínkou provedení pohybu je zajištění postury. Pro optimální funkci "dominantní" končetiny je nutné zajištění vhodné postury za spoluúčasti "nedominantní" párové končetiny.
Klíčová slova: lateralita, preference, dominance
Vařeka, Ivan - Šiška, Emil (2005). Lateralita - interdisciplinární problém . Československá psychologie, 49(3), 237-249 .

Abstract not available.
Keywords: laterality, preference, dominance