Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Rozdíly v úrovni a struktuře osobnostní odolnosti ("hardiness") u vzorku americké a české populace
Psychosociální stres se stal neodmyslitelným průvodcem dnešního člověka, který se může stát spouštěcím mechanismem chorob, pro něž se v současné době vžil název "chronické neinfekční choroby". Stejný stres však vede k různým důsledkům u různých jedinců. Rozdíly lze do značné míry vysvětlit moderujícími faktory, např. určitými osobnostními charakteristikami. Odolnost ve smyslu "hardiness" je pokládána za charakteristiku, u které je předpokládána schopnost absorbovat dopady stresových událostí na zdravotní stav člověka. Ke zjišťování úrovně hardiness byl v našich podmínkách přeložen a ověřován dotazník Personal Views Survey. V předkládaném sdělení jsou uvedena data získaná srovnáním výsledků dotazníku zjišťujícího úroveň hardiness u naší a americké populace: V porovnání s americkým souborem jsou výsledky českého souboru vysoce signifikantně nižší a to jak v celkovém skóre hardiness, tak i v jednotlivých komponentách (výzvy - "challenge", odpovědnosti - "commitment" a zvládání -"control"). Vzhledem k nápadným rozdílům je v diskusi věnováno více pozornosti subškále "challenge".
Klíčová slova: odolnost, "hardiness", "challenge, control, commitment", česká populace, transkulturní rozdíly
Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír (1996). Rozdíly v úrovni a struktuře osobnostní odolnosti ("hardiness") u vzorku americké a české populace. Československá psychologie, 40(6), 480-487.

Abstract not available.
Keywords: resilience, hardiness, challenge, control, commitment, Czech population, transcultural differences