Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Overenie konštruktovej validity sebaposudzovacej škály Symptom Checklist-90 (SCL-90)
Aj keď sebaposudzovacia škála Symptom Checklist-90 (SCL-90) patrí medzi najrozšírenejšie meracie nástroje v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, jej konštruktová validita bola často spochybňovaná. Výsledky štúdií sledujúcich jej konvergentnú a diskriminačnú validitu, tiež výsledky faktorových analýz spochybňujú jej postulovanú deväť dimenzionálnu štruktúru. Štúdia sa zameriava na overenie konštruktovej validity SCL-90 na výbere zo slovenskej populácie. Výskumný výber (n = 160) bol tvorený z výberu psychiatrických pacientov (n = 80) a z výberu respondentov z bežnej populácie (n = 80). Testová batéria zostrojená za účelom sledovania konvergentnej a diskriminačnej validity obsahovala ďalšie analogické a neanalogické škály k jednotlivým subškálam SCL-90 (symptómové škály BDI a STAI X-1, vybrané osobnostné škály z CAQ). Faktorová štruktúra bola identifikovaná metódou hlavných komponentov s rotáciou Varimax. Všetky subškály SCL-90 vysoko signifikantne korelovali so svojimi analogickými aj neanalogickými škálami (r = 0,272 až 0,885), medzi sebou navzájom (r = 0,437 až 0,853) aj s SCL-90 ako celkom (r = 0,751 až 0,929). Faktorová analýza viedla k identifikovaniu veľmi silného prvého komponentu, ktorý vyčerpal 36,2 % celkovej variancie. Výsledné faktorové riešenie viedlo k identifikovaniu osmich faktorov. Celkovo výsledky priniesli dostatok dokazov o jednodimenzionalite škály merajúcej celkový distres či stupeň psychopatológie, čo je v súlade so zisteniami ostatných autorov.
Klíčová slova: Symptom Checklist-90 (SCL-90), konstruktová validita, konvergentní a diskriminační validita, faktorová struktura
Bieščad, Matúš - Szeliga, Peter (2005). Overenie konštruktovej validity sebaposudzovacej škály Symptom Checklist-90 (SCL-90) . Československá psychologie, 49(4), 342-356 .

Abstract not available.
Keywords: Symptom Checklist-90 (SCL-90), construct validity, convergent and discriminant validity, factor structure